Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce tvujguru.cz a santao.cz a jejich podstránkách. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Ing. Martin Janouch, Jivno 154, 373 71 Jivno, IČ: 72176440. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

V případě pořízení online produktu je tento materiál informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Objednávkou online informačního produktu, živého kurzu, zpracování dotazníku přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových i vyhodnocených materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru dodavatele k této tématice.

2. Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.tvujguru.cz, www.santao.cz a jejích podstránkách.
Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce santao.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu 8. těchto Obchodních podmínek.

3. Cena zboží, pokuty, faktury

Ve Shrnutí objednávky najdete všechny ceny služeb na stránkách tvujguru.cz, santao.cz jak bez DPH, tak i s DPH v zákonné výši.

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu (či zjednodušený daňový doklad), který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4. Forma platby

Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.

5. Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GoPay, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GoPay.

Možnosti plateb:
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) Online bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
c) Běžným bankovním převodem - převod se uskutečňuje na základě zálohové faktury na účet společnosti Bluem s.r.o.

6. Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

7. Dodací podmínky

Nakupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá informace o kurzu či přístupové údaje k členské sekci online tréninku, vyhodnocení dotazníku i další informace neprodleně, ale nejpozději do 1 týdne od odeslání objednávky na zadanou emailovou adresu.

8. Garance

Za své produkty ručí Ing. Martin Janouch zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Všechny kurzy si dávají za cíl vás naučit jednoduché principy a postupy pro vlastní zdraví tak, abyste je byli schopní okamžitě aplikovat a viděli první výsledky. Pokud byste do 14 dnů od začátku online tréninku usoudili, že pro vás tento program není, vrátíme vám peníze zpět.

Odstoupení může kupující provést elektronickou formou na tento email: recepce@santao.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu či online služby. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

9. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

10. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše osobní data z objednávek i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas kupujícího: Vyplněním formuláře Objednávka souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze firmy Ing. Martin Janouch, Jivno 154, 373 71 Jivno, IČ: 72176440, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Více informací o ochraně osobních údajů najdete na adrese: www.santao.cz/ochrana-udaju

11. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.