Vyjádření k obsahu webových stránek SanTao

Vzhledem k omezením vyplývajícím ze zákona o zdravotních službách a živnostenského zákona uvádíme upřesnění obsahu webové prezentace www.santao.cz, všech jeho sekundárních webových prezentací a příspěvků (dále „webové prezentace“) a také veškeré e-mailové komunikace s klienty na e-mailové doméně santao.cz

  1. Veškeré fotografie, obrázky a ilustrace na dotčených webech jsou pouze ilustrativní a přímo ani nepřímo nedefinují služby zmiňované na webových prezentacích.
  2. Pojmy diagnostika, léčba, terapeut, pacient, ovlivňování zdraví a další pojmy, které by mohly být spjaté s definováním západní „klasické“ medicíny jsou použity volně a pouze pro pochopení textů uvedených na webové prezentaci. Diagnostické metody TČM se liší od metod klasické medicíny, z hlediska zákona o zdravotních službách se nejedná o klasickou lékařskou diagnostiku. Předmětem diagnostiky TČM nejsou stavy, které lze klasickou medicínou popsat, nýbrž stavy, které jsou z hlediska západní medicíny irelevantní (stav nerovnováhy, škodlivé Qi, atd.). Z tohoto vyplývá, že ani pojem léčba není „léčbou“ dle smyslu tuzemských zdravotních předpisů.
  3. Pojmem akupunktura a akupunkturní stimulace se míní celkové označení práce s akupunkturními body. Tyto body jsou v centru SanTao nejčastěji ovlivňovány akupresurou či vakáriovými semínky. Žádná z těchto metod neporušuje integritu kůže. Další metody spadající pod pojem akupunktura a akupunkturní stimulace drah může terapeut konzultovat s klientem na základě přímého přání klienta.
  4. Terapeuté TČM poskytují informace klientům o tom, co z hlediska tradiční čínské medicíny tento terapeut míní o situaci, ve které se klient nachází a jakým způsobem tradiční čínská medicína tuto situaci řeší.
  5. Terapie TČM není léčbou, jedná se o harmonizaci organizmu, v jejímž důsledku často ustoupí nemoc i v tom smyslu, jak ji definuje západní medicína.